1. Obchodní podmínky
 2. Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tomáš Buroň, IČ: 05810795, DIČ: 9302205913 se sídlem Hájkovická 325/7, 72526(dále jen: „správce“).

email: [email protected]     

telefon:  730101879

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem a účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (pouze e-mail), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 2. Ze strany správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů = dokončení objednávky
  • e-mailovou adresu zákazníka správce maže po dokončené objednávce (faktury) nebo odeslaném emailu ohledně her v košíků.
  • po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů

 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. Provozovatel dále pověřil zprostředkovatele, který je provozovatelem internetového portálu heureka.cz se službou Ověřeno zákazníky, společnost Heureka Shopping s.r.o. se sídlem Karolinská 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727, a provozovatele internetového portálu Zbozi.cz, společnost Seznam.cz, se sídlem nám. Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5 IČO: 26168685, aby jménem provozovatele e-shopu zpracovávala jednorázově osobní údaje v rozsahu e-mail a informace o objednaném zboží za účelem hodnocení kvality nákupu. Pro účely tohoto hodnocení zašle zprostředkovatel jednorázový e-mail kupujícímu s možností hodnocení. Z tohoto se může uživatel odhlásit, před dokončením objednávky.
 3. Správce nemá  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 4. Po dokončení objednávky, tedy nebudou uživateli posílány žádné nabídky. Pouze dotazník (ze kterého se případně uživatel neodhlásil před dokončením objednávky). Veškerý přenos při objednávání je zabezpečený a šifrovaný. Dalo by se říct, že je objednávka zcela anonymní.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 2. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 3. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 4. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 5. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 6. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 7. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména šifrováním a antivirovým programem, firewallem.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 13.09.2019. Změna těchto podmínek proběhla 07.10.2022